Uslovi korišćenja

PRAVILA I USLOVA KORIŠĆENJA SUPERODMOR.RS

 

1. Superodmor.rs je internet stranica u vlasništvu Super odmor travel d.o.o, namenjena objavljivanju oglasa iz oblasti turizma i putovanja. Superodmor.rs je portal koji se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja saradnika, partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane korisnika i linkova na spoljne stranice.

 

2. Ovi uslovi korišćenja se primenjuju na klijente i korisnike portala. Klijenti su lica koja dostavljaju sadržaj radi oglašavanja i reklamiranja na portalu superodmor.rs, a korisnici su lica koja pristupaju stranici superodmor.rs

 

3. Status klijenta se stiče podnošenjem pisanog zahteva za saradnju Super odmor travel d.o.o. i zaključenjem pisanog ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

 

4. Klijenti i korisnici stranice Superodmor.rs su dužni da se ponašaju u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Pristupanjem ovoj stranici prihvatate ove uslove korišćenja i postajete korisnik.

 

5. U slučaju nesaglasnosti između ovih uslova korišćenja i pisanog ugovora između Super odmor travel d.o.o. i klijenta, prednost ima međusobno zaključeni i potpisani ugovor.

 

6. Super odmor travel d.o.o. zadržava pravo promene ovih uslova korišćenja i iste stupaju na snagu odmah, objavljivanjem na stranici Superodmor.rs. Klijenti i Korisnici su dužni da se upoznaju sa aktuelnim uslovima

korišćenja, a samim pristupom stranici Superodmor.rs smatra se da su sa istim upoznati.

 

7. Zabranjeno je svako oglašavanje koje je protivno pozitivnim zakonskim propisima, a naročito je zabranjeno obmanjujuće oglašavanje, oglašavanje koje ima za cilj podsticanje diskriminacije po bilo kom osnovu, oglašavanje koje podstiče ugrožavanje zdravlja i bezbednosti, prikriveno oglašavanje, kao i oglašavanje usluga i aktivnosti koji su zabranjeni zakonom ili pojedinačnim aktom državnog organa.

 

8. Oglasna poruka mora da bude istinita, u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima lojalne konkurencije i profesionalnom etikom. Oglasna poruka ne sme da sadrži obmanjujuće podatke i ne sme da vređa javni moral ili prava ličnosti. Nije dozvoljeno korišćenje izraza ili tvrdnji koji izazivaju zabludu o oglašivaču, njegovoj aktivnosti, proizvodu ili usluzi. Podaci o usluzi moraju biti istiniti i ne smeju stvarati zabludu o ceni, kvalitetu, zvaničnim priznanjima ili drugim svojstvima.

 

9. Oglašivač je dužan da uz oglasnu poruku dostavi i popunjen obrazac (deklaraciju). Oglasna deklaracija je isprava koja sadrži podatke koji identifikuju oglašivača i prenosioca oglasne poruke, sadržaj oglasne poruke, i predviđeni period i način oglašavanja, koju oglašivač dostavlja prenosiocu oglasne poruke.
Deklaracijom se garantuje tačnost unetih podataka i sadržina oglasne poruke.

Deklaracija je validna sve do promene podataka o oglašivaču. Ukoliko dođe do promene oglašivač je dužan da dostavi izmenjenu deklaraciju o oglašavanju.


10. Portal Superodmor.rs i Super odmor travel d.o.o. nisu odgovorni za istinitost, tačnost i verodostojnost informacija u oglasnoj poruci. Odgovornost za sadržaj oglasne poruke je na licu od koga je takav sadržaj potekao.

Klijent dostavljanjem sadržaja radi objavljivanja na portalu Superodmor.rs garantuje za verodostojnost sadržaja i autorska prava na fotografijama koje dostavlja.

 

11. Superodmor.rs i Super odmor travel d.o.o. ne učestvuju u uslugama koje se oglašavaju na stranici Superodmor.rs, niti u bilo kojoj transakciji koja se obavlja između klijenata i korisnika ili korisnika portala. Portal Superodmor.rs i Super odmor travel d.o.o. ne garantuju da će usluga koja je prikazana na stranici Superodmor. rs biti izvršena i spremnost klijenta i korisnika da izvrše transakciju.

 

12. Superodmor.rs i Super odmor travel d.o.o. ima pravo da ukloni i izbriše oglase koji su suprotni pozitivnim zakonskim propisima, koji nisu u skladu sa ovim uslovima korišćenja i poslovnom politikom društva, bez prethodne najave, te oglašivač po tom osnovu nema pravo na naknadu štete.

 

13. Superodmor.rs i Super odmor travel d.o.o. imaju pravo da uklone sve oglase koji mogu dovesti do ometanja rada i funkcionisanja portala Superodmor.rs

 

14. Superodmor.rs neće objaviti oglas ukoliko nije dostavljena prateća deklaracija.
 

15. Na stranici Superodmor.rs oglas će biti objavljen ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:
- podaci oglašivača i oglasne poruke moraju biti tačni i istiniti
- sadržaj oglasne poruke mora biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju i drugim pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima
- oglasi (tekstovi i fotografije) moraju biti iz oblasti turizma i putovanja
- postavljene fotografije moraju biti odgovarajućeg kvaliteta
 

16. Super odmor travel d.o.o. zadržava pravo da odbije objavljivanje oglasa klijentu koji ima neizmirene obaveze prema društvu i može usloviti objavljivanje oglasa izmirenjem dospelih obaveza.
 

17. Radi oglašavanja i reklamiranja na Superodmor.rs klijent je u obavezi da zaključi ugovor sa Super odmor travel d.o.o. Radi korišćenja sadržaja objavljenih na portalu Superodmor.rs korisnik je u obavezi da se registruje. U tu svrhu korisnik je prihvatanjem ovih uslova korišćenja dao saglasnost na prikupljanje i obradu podataka o ličnosti koji se mogu koristiti u svrhu spajanja klijenata i korisnika i samih korisnika.

 

18. Superodmor.rs i Super odmor travel d.o.o. se obavezuje da će čuvati podatke dobijene od korisnika, te da će ih koristiti u dobroj nameri, kao i da iste neće distribuirati ili otkrivati trećoj strani bez isključive saglasnosti korisnika.

 

19. Korisnik je saglasan sa primanjem elektronske pošte koja je povezana sa aktivnostima Superodmor.rs i Super odmor travel d.o.o.

 

20. Registrovanjem na portalu Superodmor.rs korisniku je omogućeno da piše putopise, koristi forum, komentarise ponude i objekte, kao i da ostavlja fotografije.

 

21. Svi komentari od strane korisnika koji su objavljeni na portalu Superodmor.rs predstavljaju njegovo subjektivno mišljenje i portal Superodmor.rs i Super odmor travel d.o.o. ne snose nikakvu odgovornost za sadržaj komentara korisnika. U slučaju uvredljivog komentara, komentara kojim se može očigledno naneti šteta trećim licima ili ako komentar korisnika nije u skladu sa poslovnom politikom portala Superodmor.rs i Super odmor travel d.o.o. ili ovim uslovima korišćenja, isti neće biti objavljen.

Svaki komentar korisnika mora biti odobren od strane portala Superodmor.rs


22. Korisnik garantuje da fotografije koje postavlja su njegovo autorsko delo i na njima zadržava sva autorska prava. Fotografije koji nisu iz oblasti turizma i putovanja biće uklonjene.

 

23. Superodmor.rs i Super odmor travel d.o.o. nisu odgovorni za štetu koju pretrpe klijenti, korisnici ili treća lica u vezi i povodom objavljenog sadržaja na stranici Superodmor.rs. Klijent i Korisnik se obavezuje nadoknaditi štetu koju Superodmor.rs i Super odmor travel d.o.o. pretrpe po osnovu zahteva trećih osoba, a koja je nastala povodom objavljenog sadržaja.

 

24. Portal Superodmor.rs sadrži linkove prema drugim stranama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode koji su prikazani na tim stranama, niti snosi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica.
 

25. Celokupan sadržaj portala Superodmor.rs je zaštićen autorskim pravom. Kopiranje, preuzimanje i objavljivanje bilo kojeg sadržaja ili dizajnerskog elementa portala bez pisanog ovlašćenja nosioca autorskih prava Super odmor travel d.o.o. ili drugog nosioca autorskog prava je strogo zabranjeno.
 

26. Superodmor.rs i Super odmor travel d.o.o. ne garantuju neprekidnu dostupnost portala Superodmor.rs i neće snositi bilo kakvu naknadu štete koja može nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja ili brisanja oglasa ili grešaka u delovanju web stranice Superodmor.rs
 

27. Portal Superodmor.rs zadržava pravo da zabrani pristup korisniku koji na bilo koji način krši ove uslove koriščenja ili ometa rad portala, kao i pravo da protiv tih korisnika preduzme odgovarajuće mere. U slučaju eventualnih sporova između klijenata, korisnika i Super odmor travel d.o.o. nadležan je sud u Beogradu.